محصولات

بوجاری مدل A.R.S 5000

این دستگاه عمل بو جاری محصول و جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. که البته کیفیت محصول خروجی همواره…