دستگاه پیش بوجاری ARP10

دستگاه پیش بوجاری (A.R.P 10)

دستگاه پیش بوجاری قادر به جداسازی سه نوع ناخالصی می باشد.

1- اجراء زبر و خشن، سنگ، کلوخ، نخ کیسه ها، خوشه ها
2- کاه و پوشال، دانه های پوک، بذر علف های هرز، ساقه ها، پوست بذر، ریشک خارهای سر جو و گندم
3- گرد و غبار، اجزاء سبک و پوست بذر

در فرآیند فرآوری بذرها، موارد ذکر شده در بالا وجود دارند که وجود دستگاه پیش بوجاری قبل از انجام عملیات بوجاری الزامی است و سبب استاندارد سازی بذر ورودی خواهد شد.

ظرفیت ورودی

10/5 ton

طول دستگاه

1485 mm

عرض دستگاه

1310 mm

ارتفاع کل

1425 mm

توان مصرفی

4/37 KW