دستگاه بوجاری مدل: A.R.S 5500

دستگاه بوجاری (A.R.S 5500)

بوجاری وزنی ( گرویتی )
دستگاه فوق براساس قوه نامیه محصولات را به وسیله 3فن سانتریفوژ و میز به ابعاد 8/1 متر مربع با قابلیت تنظیم
آسان انجام میشود

ظرفیت بار ورودی: 5-8tn/hr
طول دستگاه: 3000
عرض دستگاه: 1500
ارتفاع دستگاه: 3600
عرض غربال: 1250

سطح کل غربال: 10𝑚2

قدرت موتور فن: 5kw.7

قدرت موتور غربال:2.2kw

قطر سیکلون: 1630

A.R.S5500 مدل بوجاری- 2
دراین دستگاه با مخزن باد تقویت شده و قابلیت مکش باد بالاتر و غربالهای ارتعاشی قابلیت جداسازی سبک و کاه و
کلش بطرز چشمگیری افزایش یافته است
بارورودی
طول دستگاه
عرض دستگاه
ارتفاع
قدرت موتور
3 -خط بوجاری 2تن در ساعت
4 -جهت بوجاری غلات و حبوبات با ظرفیت 22تن در ساعت بارورودب مجاز به بوجاری و مخزن باد- استوانه های
محفر خرده گیر و بلند گیر و سیستم ضدعفونی بذر
2 -قابلیت بوجاری بذور در مقیاس نیمه صنعتی را نیز دارا میباشد
سیلندر جچوگیر و بلند گیر
استذانه محفر مجاز به طول 3متر و قطر 086 میلیمتر از مزایا این دستگاه میباشد