دستگاه بوجاری ریزدانه

دستگاه بوجاری ریز دانه (A.R.S.C) کلزا، یونجه، شبدر

این مدل از دستگاه بوجاری ریزدانه با استفاده از کانال های مکش هوا و غربال قادر به جدا سازی بذر مورد نظر از ناخالصی ها و نمونه های نامتعارف می باشد.

1000/500kg ظرفیت ورودی
4500mm طول دستگاه
2600mm عرض دستگاه
3300mm ارتفاع کل
1500x3500mm 1T/hr ابعاد غربال
1000x3300mm 0.5Tn/hr ابعاد غربال
3 تعداد غربال
2 تعداد پروانه باد
5.2kw توان مصرفی