دستگاههای بوجاری

دستگاه بوجاری (A.R.S 5500)

بوجاری وزنی ( گرویتی ) دستگاه فوق براساس قوه نامیه محصولات را به وسیله 3فن سانتریفوژ و میز به ابعاد…

بوجاری (A.R.S 5000)

این دستگاه عمل بو جاری محصول و جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. که البته کیفیت محصول خروجی همواره…

دستگاه بوجاری (A.R.S 1000)

A.R.S.1000   1/5تن در ساعت ظرفیت ورودی 2400mm طول 1400mm عرض 1500mm ارتفاع 2.2kw توان مورد نیاز 3.2m2 سطح موثر…