دستگاه بوجاری ریزدانه

دستگاه سس گیر استوانه ای A.R.S.L 1000

این مجموعه با استفاده از استوانه های محفر قادر به جدا سازی بذر مورد نظر از دانه های علف هرز و سس و بذر نامر غوب میباشد.

1000/500kg ظرفیت ورودی
4500mm طول دستگاه
2100mm عرض دستگاه
3200mm ارتفاع کل
1.5kw توان مصرفی (2سیلندر)
3kw توان مصرفی (4سیلندر)