دستگاه سس گیر استوانه ای

دستگاه سس گیر استوانه ای A.R.S.L 1000

این مجموعه با استفاده از استوانه های محفر قادر به جدا سازی بذر مورد نظر از دانه های علف هرز و سس و بذر نامر غوب میباشد.

1000/500kg ظرفیت ورودی
4500mm طول دستگاه
2100mm عرض دستگاه
3200mm ارتفاع کل
1.5kw توان مصرفی (2سیلندر)
3kw توان مصرفی (4سیلندر)