دستگاه پیش بوجاری ARP10

دستگاه پیش بوجاری A.R.P 10

پیش بوجاری قادر به جداسازی سه نوع ناخالصی میباشد.

1- اجراء زبر و خشن ، سنگ ، کلوخ ، نخ کیسه ها ، خوشه ها
2- کاه و پوشال ، دانه های پوک ، بذر علف های هرز ، ساقه ها ، پوست بذر ، ریشک خار های سر جو و گندم
3- گرد و غبار ، اجزاء سبک و پوست بذر

در فرآیند تولید بذر وجود دارد وجود این دستگاه قبل از عملیات بوجاری الزامیست و سبب استاندارد سازی بذر ورودی خواهد شد.

10/5tn ظرفیت ورودی
1485mm طول دستگاه
1310mm عرض دستگاه
1425mm ارتفاع کل
4.37Kw توان مصرفی