دستگاه ترویز

دستگاه ترویز (خرده گیر و بلند گیر) A.R.L 401

ویژگیها :

این استوانه ها قادر به جدایش بذر در ابعاد طولی بوده و با توجه به اینکه غربالها بذر را از لحاظ قطر جدا سازی مینمایند و بذر های هم قطر با طولهای متفاوت همانند جو و گندم به این روش قابل جدا سازی نیستند هر سایت تولید بذر نیازمند سیستم تفکیک کننده های سیلندری مجهز به استوانه های محفر میباشد.

با تجهیز یک ایستگاه بوجاری بذر به این سیستم در ضد آلودگی بذر به دانه های دیگر تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داشت.

دستگاه ترویز بذر گندم جهت جدا سازی بذر سالم از جو ، یولاف ، بذرهای غیر استاندرد و خرد شده و سیاه دانه میباشد.

680mm قطر سیلندر بلند گیر ویولاف گیر
3000mm طول
2 تعداد
680mm قطر سیلندر خرده گیر
3000mm طول
2 تعداد
5000kg/hr ظرفیت ورودی
4630mm طول دستگاه
1750mm عرض دستگاه
4750mm ارتفاع کل
5.9kw توان مصرفی