دستگاه بوجاری زیره

بوجاری (A.R.S 5000)

این دستگاه عمل بو جاری محصول و جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. که البته کیفیت محصول خروجی همواره به درجه خلوص محصول ورودی بستگی دارد.

این مدل در عملیات بو جاری کردن محصول، نا خالصی های ذیل را جدا نموده و محصول با درجه خلوص مناسب و بالا را آماده مراحل بعدی فرایند بذر گیری مینماید.

1- اجزاء درشت و غیر استاندارد محصول

2- دانه های پوک،بذر علفهای هر ،ساقه ،ریشک و خارها

3- گرد و غبار ، اجزاء سبک وپوست بذر از طریق خروجی سیکلون

4- دانه های ریز و شکسته

5 سایز بندی بذر از لحاظ ابعادی

 

 

شرح اجزاء دستگاه:

1- ورود محصول از طریق دریچه بر روی غلطک ، جهت تغذیه یکنواخت غربال گردنده.

2- غربال گردنده ،برای جدایش نا خالصی های درشت.

3- غربال ویژه ، برای جدایش محصول از اجزای درشت.

4- خروجی ضایعات درشت رو غربالی

5- مخازن غربال در دو ردیف ،مجهز به سیستم توپکی

6- خروجی ضایعات رو غربالی

7- خروجی ضایعات ریز ریز غربالی .

8- خروجی محصول نهایی

9- فن غبار گیری

10- خروجی فن به سیکلون غبار گیر.

11-مارپیچ خارج کننده ضایعات پوک و سبک

5tn/h ظرفیت ورودی
2900mm طول دستگاه
1460mm عرض دستگاه
3200mm ارتفاع کل
1250mm عرض غربالی
10m2 سطح کل غربالیها
2.2kw قدرت موتورغربالیها
1630mm قطر سیکلون